01

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Hass Holding oraz spółki wchodzące w skład grupy od samego początku prowadzą działalność prospołeczną i filantropijną. Spółki inicjują i realizują akcje charytatywne, i proekologiczne oraz wspierają najciekawsze projekty i wydarzenia kulturalne. Odpowiedzialność społeczną Hass Holding odzwierciedla również transparentność praktyk biznesowych spółki i przestrzeganie przez nią zasad ładu korporacyjnego, jak również troska o rozwój pracowników i środowisko naturalne.
02

Fundacja Ludziom Morza

Fundacja Ludziom Morza powstała z inicjatywy firmy Euroafrica Linie Żeglugowe w listopadzie 2004 roku, a w roku 2005 uzyskała status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Głównym celem powołania Fundacji było stworzenie platformy pomocy i porozumienia na rzecz osób poszkodowanych i ich rodzin w związku z katastrofami lub wypadkami na morzu, w szczególności na rzecz rodzin marynarzy – ofiar katastrofy promu „Jan Heweliusz”, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

Celem Fundacji jest ponadto niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, środków medycznych i leków, fundowanie stypendiów, wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność Fundacji opiera się na dobrowolnych funduszach składanych przez firmy i osoby fizyczne.

03

Fundacja Magdaleny Hass

Fundacja im. Magdaleny, założona w 2017 roku jest organizacją, której działania skupiają się przede wszystkim na pomocy osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Wśród celów statutowych fundacji jest pomoc uchodźcom i wsparcie ich edukacji, inicjowanie i wspieranie rozwiązań w zakresie ochrony praw i wolności obywatelskich, upowszechnianie świadomości zasad demokratycznego państwa prawa, a zwłaszcza ochrona praw człowieka, przedstawicieli mniejszości etnicznych i religijnych oraz praw kobiet i dzieci. Fundacja im. Magdaleny działa również na rzecz organizacji, których celami statutowymi są działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, ochrona środowiska, promocja sportu i kultury fizycznej, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i dobroczynność.

05

Kontakt

Fundacja Ludziom Morza
http://www.fundacjaludziommorza.pl

 

Fundacja Magdaleny Hass
http://www.fundacjaimmagdaleny.pl